Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Dla Doktorantów!

Egzamin z języka obcego dla doktorantów

Informacje ogólne

  1. Kandydat, który przedstawił certyfikat  wymieniony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim …, (Dziennik Ustaw, rok 2014, pozycja 1383 – Załącznik 1), tj. potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego co najmniej na poziomie B2 jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
  2. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora obowiązany jest do złożenia przed rozpoczęciem rozprawy doktorskiej egzaminu w zakresie języka obcego nowożytnego.
  3. Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowej kandydata, szczególnie w zakresie dyscypliny naukowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
  4. Egzamin z języka obcego ma charakter ustny i odbywa się w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej – właściwego wydziału Akademii Humanistycznej.
  5. Skład komisji przeprowadzającej egzamin języka obcego nowożytnego określa właściwa jednostka organizacyjna Akademii Humanistycznej.
  6. W skład komisji wchodzi egzaminator  języka obcego nowożytnego powołany w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Nauki Języków Obcych.
  1. Egzamin przeprowadzany jest na poziomie B1/B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) –  Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
  2. W ocenie egzaminu brane są pod uwagę następujące kryteria: sprawność komunikacyjna – umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku obcym, sprawne posługiwanie się specjalistycznym słownictwem, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność gramatyczna, poprawna wymowa i intonacja.
  3. Przewidywany czas egzaminu: 20 minut.

 

Wymagania

umiejętność przekazywania – prezentacji informacji, dyskusji, nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy ze specjalistami w swojej dziedzinie w języku obcym. Egzamin składa się z dwóch części, z których wystawiana jest ocena łączna. Do każdej części egzaminator może zadawać pytania związane z podanymi zagadnieniami.

Część I – autoprezentacja: przedstawienie się doktoranta

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się doktoranta w kontekście pracy zawodowej oraz  naukowej, a także nawiązanie i podtrzymanie rozmowy.

Proponowane zagadnienia:

Część II – prezentacja pracy doktorskiej z elementami dyskusji

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji swojej pracy doktorskiej w języku obcym, udział w dyskusji/umiejętność argumentacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminatora w ramach dyskusji nad pracą doktorską.

Doktorant przedstawia przygotowane streszczenie pracy doktorskiej w języku obcym na stronie A4.

Proponowane elementy prezentacji: