Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00


« | Start | »

Opis wymagan na certyfikaty jezykowe

A1
Jest to najniższy poziom wśród przyznawanych certyfikatów, równoznaczny z wiedzą na poziomie elementary, o który mogą ubiegać się kandydaci po ukończeniu 100 godzin nauki języka. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia, bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego;
– potrafi formułować pytania z zakresu życia codziennego, dotyczące np.: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania;
– potrafi przedstawić siebie i innych oraz prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy;
– potrafi napisać krótki tekst, np.: pozdrowienia z wakacji; uzupełnić formularz danymi osobowymi.

– potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

 

A2
Kandydaci ubiegający się o certyfikat na tym poziomie zazwyczaj mają ukończone 200 godzin nauki języka; posiadają wiedzę na poziomie pre-intermediate. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym, np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy;
– potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe;

– potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego;
– potrafi sporządzić proste notatki, wiadomości; napisać list nieformalny, np.: podziękowania.

 

 

B1
Kandydaci ubiegający się o certyfikat na tym poziomie zazwyczaj maja ukończone przynajmniej 300 godzin nauki języka; posiadają wiedzę na poziomie intermediate, zbliżonej do polskiej matury na poziomie podstawowym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.;
– potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem;
– potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują;
– potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany;
– potrafi napisać prosty tekst na temat dotyczący indywidualnych zainteresowań; potrafi napisać list nieformalny opisujący własne doświadczenia, wrażenia.

 

B2
Certyfikat cieszący się ogromną popularnością wśród kandydatów, którzy ukończyli około 450 godzin nauki języka; posiadają wiedzę na poziomie zbliżonym do wymaganego na polskiej maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na temat techniczne z zakresu jej specjalności;
– potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron;
– potrafi – w szerokim zakresie – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań;
– potrafi napisać klarowny, szczegółowy tekst na różne tematy dotyczące indywidualnych zainteresowań; potrafi napisać wypracowanie lub raport, w celu przekazania informacji lub podania argumentów za i przeciw konkretnemu punktowi widzenia.

 

C1

Certyfikat cieszący się ogromną popularnością wśród kandydatów, którzy ukończyli około 600 godzin nauki języka. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.

– potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania

– skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych

– potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

 

C2

Kandydaci ubiegający się o certyfikat na tym poziomie zazwyczaj maja ukończone przynajmniej 750 godzin nauki języka; posiadają wiedzę na poziomie profficiency. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:
– potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub przeczyta.

– potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.

– potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Hasła: Aktualności | Możliwość komentowania Opis wymagan na certyfikaty jezykowe została wyłączona