Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Uwaga studenci obcokrajowcy!

Centrum Nauki Języków Obcych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora uprzejmie informuje, że zgodnie z paragrafem 2 punkt 1 podpunkt 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.10.2006r., zostanie przeprowadzony dla obcokrajowców odbywających studia na wydziałach naszej Uczelni egzamin potwierdzający przygotowanie i stopień znajomości języka polskiego, pozwalający na podjęcie studiów w AH.

Data egzaminu: 28 listopada 2012 r. (środa) godzina 1500 w siedzibie CNJO przy ul. Daszyńskiego 17.

Egzaminy certyfikacyjne z języka polskiego odbędą się w terminach:

□       30 stycznia 2013 r. (środa) godzina 1500

□       12 czerwca 2013 r. (środa) godz. 1500

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Uwaga studenci obcokrajowcy! została wyłączona

Terminy egzaminów i spotkań z Wykładowcami

Uprzejmie informuję, że w nowym roku akademickim 2012/2013 dla studentów studiów stacjonarnych przewidziane są następujące terminy egzaminów z języków obcych w sesji letniej:

Uprzejmie przypominam, że w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego 2011/2012, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów i kierunków, przystępują do egzaminów poprawkowych ze wszystkich języków w następujących terminach:

 1. pierwszy termin poprawkowy – 8 września 2012r. (sobota) godzina 1000
 2. drugi termin poprawkowy – 12 września 2012r. (środa) godzina 1600.

Jednocześnie informuję, że terminy egzaminów poprawkowych w nowym roku akademickim 2012/2013 są następujące dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków:

 1. pierwszy termin poprawkowy – 20 lutego 2013r. (środa) godzina 16.00
 2. drugi termin poprawkowy – 23 lutego 2013r. (sobota) godzina 10.00.

Terminy egzaminów poprawkowych w semestrze letnim 2012/2013 są następujące:

 1. pierwszy termin poprawkowy – 4 września 2013r. (środa) godzina 16.00
 2. drugi termin poprawkowy – 7 września 2013r. (sobota) godzina 10.00.

Egzaminy odbywają się w CNJO AH przy ul. Daszyńskiego 17.

Spotkania (zebrania) Wykładowców odbędą się:

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Terminy egzaminów i spotkań z Wykładowcami została wyłączona

Egzaminy dla doktorantów

Egzamin z języka obcego dla doktorantów

Informacje ogólne

 1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora obowiązany jest do złożenia przed rozpoczęciem rozprawy doktorskiej egzaminu w zakresie języka obcego nowożytnego.
 2. Skład komisji przeprowadzającej egzamin języka obcego nowożytnego określa właściwa jednostka organizacyjna Akademii Humanistycznej.
 3. W skład komisji wchodzi egzaminator  języka obcego nowożytnego powołany w uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum Nauki Języków Obcych.
 4. Egzamin z języka obcego ma charakter ustny i odbywa się w siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej – właściwego wydziału Akademii Humanistycznej.
 1. Egzamin przeprowadzany jest na poziomie B1/B2 według poziomów biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 2. W ocenie egzaminu brane są pod uwagę następujące kryteria: sprawność komunikacyjna – umiejętność prowadzenia swobodnej rozmowy w języku obcym, sprawne posługiwanie się specjalistycznym słownictwem, znajomość struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność gramatyczna, poprawna wymowa i intonacja.
 3. Przewidywany czas egzaminu: 20 minut.

Wymagania

umiejętność przekazywania – prezentacji informacji, dyskusji, nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy ze specjalistami w swojej dziedzinie w języku obcym. Egzamin składa się z dwóch części, z których wystawiana jest ocena łączna. Do każdej części egzaminator może zadawać pytania związane z podanymi zagadnieniami.

Część I – autoprezentacja: przedstawienie się doktoranta

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się doktoranta w kontekście pracy zawodowej oraz  naukowej, a także nawiązanie i podtrzymanie rozmowy.

Proponowane zagadnienia:

Część II – prezentacja pracy doktorskiej z elementami dyskusji

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji swojej pracy doktorskiej w języku obcym, udział w dyskusji/umiejętność argumentacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania egzaminatora w ramach dyskusji nad pracą doktorską.

Doktorant przedstawia przygotowane streszczenie pracy doktorskiej w języku obcym na stronie A4.

Proponowane elementy prezentacji:

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Egzaminy dla doktorantów została wyłączona

ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 [SEMESTR ZIMOWY]

GRUPA I

poziom podstawowy

wykładowca – mgr J. Gregorczyk

GRUPA II

poziom zaawansowany

wykładowca – mgr M. Kamińska

poniedziałek

godz. 19:30 – 21:00

sala –  E [ul. Daszyńskiego]

……………………………………

środa

godz. 16:00 – 18:40

sala – E [ul. Daszyńskiego]

……………………………………

piątek

godz. 16:00 – 18:35

sala – E [ul. Daszyńskiego]

poniedziałek

godz. 19:30 – 21:00

sala – 25 [ul. Daszyńskiego]

…………………………………

środa

godz. 16:00 – 18:40

sala – 25 [ul. Daszyńskiego]

…………………………………

piątek

godz. 16:00 – 18:35

sala – 25 [ul. Daszyńskiego]

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO została wyłączona

Grupy przygotowawcze do egzaminu certyfikacyjnego.

Studenci pragnący przystąpić do egzaminów certyfikacyjnych w roku akademickim 2011/2012, powinni do dnia 21 października 2011 zgłosić chęć uczestnictwa w zajęciach językowych grup przygotowawczych do ww. egzaminu (wszystkie języki!).

Wybrane zajęcia stają się obowiązkowe, zgodnie z regulaminem studiów.

Topics: Aktualności | Możliwość komentowania Grupy przygotowawcze do egzaminu certyfikacyjnego. została wyłączona


« Wstecz Dalej »