Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00

Regulamin

 

 1. Wyboru lektoratu języka obcego kandydat dokonuje w dniu rekrutacji. Wszelkie zmiany osobowe w grupach odbywają się w czasie pierwszych zajęć w semestrze, nie później jednak, niż na trzecich. Po tym terminie CNJO nie wprowadza żadnych zmian.
 2. W trakcie kursu językowego, którego program i czas trwania określony jest planem studiów, Student nie może dokonywać zmian wybranego języka i grupy ćwiczeniowej.
 3. Warunkiem uzyskania wpisu na kolejny semestr jest zaliczenie semestru poprzedniego (potwierdzone wpisem do indeksu).
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczeń z poprzedzających egzamin semestrów.
 5. Student, który otrzymał z zaliczenia/egzaminu ocenę niedostateczną ma prawo do dwukrotnego składania egzaminu/zaliczenia poprawkowego. Za egzaminy poprawkowe Student wnosi opłatę zgodnie z regulaminem opłat. Niezgłoszenie się na egzamin bez usprawiedliwienia powoduje utratę terminu. Ewentualne poprawki zaliczeń/egzaminów odbywają się w trakcie sesji poprzedzającej zajęcia kolejnego semestru.
 6. Oceny z zaliczeń/egzaminów stanowią składnik średniej ocen Studenta.
 7. Zaliczenia z języka obcego odbywają się na ostatnich zajęciach językowych przewidzianych planem studiów.
 8. CNJO ustala terminy egzaminów sesyjnych, także i poprawkowych.
 9. O zaliczeniu decyduje:
  • czynny udział w zajęciach dydaktycznych,
  • opanowanie materiału językowego przewidzianego na dany okres pracy, systematycznie sprawdzanego na zajęciach,
  • terminowe wykonanie zadań językowych zlecanych przez Wykładowcę,
  • udokumentowana obecność na zajęciach.
 10. Udział w zajęciach jest obowiązkowy. Nieobecności na zajęciach językowych lub brak postępów w nauce powoduje nie zaliczenie semestru i ocenę niedostateczną w danym semestrze.
 11. Studenci chcący się uczyć dodatkowo języka obcego mają taką możliwość, uiszczając obowiązującą w danym roku akademickim opłatę za semestr z góry. Po okazaniu dowodu wpłaty w CNJO zostaną wpisani na listę do odpowiedniej grupy językowej.
 12. Student wznawiający naukę w AH po przerwie, który na zaliczeniu końcowym/egzaminie uzyskał ocenę co najmniej dobrą, a termin jej wystawienia do chwili wznowienia studiów nie przekracza 4 lat, może zwrócić się do Dyrektora CNJO z podaniem o uznanie zaliczenia/egzaminu jako właściwego dla określonego planem studiów semestru.
 13. Student AH podejmujący studia na kierunku równoległym uczelni może zwrócić się do Dyrektora CNJO z podaniem o uznanie złożonego już zaliczenia/egzaminu z oceną co najmniej dobrą jako zaliczenie/egzamin właściwy dla określonego planem studiów semestru na drugim kierunku.
 14. Student, który złożył egzamin certyfikacyjny na poziomie co najmniej B2 lub legitymuje się dyplomem ukończenia studiów na właściwej filologii, może zwrócić się do Dyrektora CNJO z podaniem o uznanie zaliczenia/egzaminu jako właściwego dla określonego planem studiów semestru. Do podania, które Student powinien złożyć do 15 października każdego roku akademickiego, należy dołączyć certyfikat/dyplom.
 15. Student ma prawo przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego, w tym PTE General (dotyczy to wyłącznie zdających egzamin certyfikacyjny z języka angielskiego), zgodnie z regulaminem AH i procedurami egzaminacyjnymi.
 16. Wszelkich informacji, dotyczących spraw organizacyjnych i dydaktycznych udziela biuro Centrum Nauki Języków Obcych w Pułtusku:

ul. Daszyńskiego 17, pokój 27

telefony kontaktowe:
(0…23) 692 84 33
(0…23) 692 98 32

e-mail:cnjo@ah.edu.pl

Resztę informacji znajdą Państwo również na stronie internetowej CNJO: www.cnjo.ah.edu.pl