Na początek:

Linkownia

Kontakt:

Sekretariat Centrum Nauki Języków Obcych:
ul. Daszyńskiego 17
pokój 27
telefony kontaktowe:
(023) 692 84 33
(023) 692 98 32
e-mail: cnjo@ah.edu.pl Godziny pracy:
pn-pt: 8.00 - 16.00


« | Start | »

Zasady organizacyjne lektoratów

ZASADY ORGANIZACYJNE LEKTORATÓW JĘZYKÓW OBCYCH
W AKADEMII HUMANISTYCZNEJ IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

 1. Lektoraty języków obcych są realizowane zgodnie z planami studiów.
 2. Za organizację lektoratów oraz przygotowanie sylabusów przedmiotów odpowiada Dyrektor Centrum Nauki Języków Obcych (CNJO).
 3. Wyboru lektoratu języka obcego kandydat dokonuje w dniu rekrutacji. Deklarację wyboru lektoratu języka obcego kandydat składa w Biurze Rektora lub w CNJO.
 4. CNJO zapisuje kandydata do odpowiedniej grupy językowej na odpowiedni moduł dydaktyczny.
 5. Dziekanat wydziału przekazuje do CNJO:
  1. w terminie do 31 sierpnia:a) informacje dotyczące lektoratów języków obcych z planów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych właściwego kierunku,

   b) terminy zajęć studentów niestacjonarnych;

   c) listy studentów niestacjonarnych I roku, rozpoczynających zajęcia we wrześniu.

  2. w terminie do 30 września aktualne listy studentów stacjonarnych i niestacjonarnych,
   dla których plan studiów przewiduje naukę języka obcego.
 6. Grupy językowe mogą składać się ze studentów różnych kierunków.
 7. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko studenci wpisani na listę uczestników lektoratu.
 8. Wszelkie zmiany grupy językowej mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Dyrektora CNJO.
 9. Na studiach pierwszego stopnia za lektoraty języków obcych przyznaje się łącznie 17 punktów ECTS.
 10. Wymiar lektoratów dla studentów stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 240 godzin realizowanych w czasie czterech semestrów:
  –  pierwszy semestr, 60 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – drugi semestr, 60 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – trzeci semestr, 60 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – czwarty semestr, 60 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – egzamin – 1 punkt ECTS.
 11. Wymiar lektoratów dla studentów niestacjonarnych pierwszego stopnia wynosi 120 godzin realizowanych w czasie czterech semestrów:
  – pierwszy semestr, 30 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – drugi semestr, 30 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – trzeci semestr, 30 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – czwarty semestr, 30 godz., zaliczenie na ocenę – 4 punkty ECTS;
  – egzamin – 1 punkt ECTS.
 12. Wymiar lektoratów dla studentów stacjonarnych/niestacjonarnych drugiego stopnia, formę zaliczenia oraz liczbę punktów ECTS określa plan studiów.
 13. Student, który posiada certyfikat znajomości języka obcego lub ukończył studia na kierunku filologii obcej może zwrócić się z podaniem do Dyrektora CNJO o uznanie zaliczenia lektoratu. Podanie wraz z certyfikatem/dyplomem składa się do 15 października.
 14. CNJO wprowadza oceny do elektronicznego indeksu. Oryginały protokołów zaliczeń/ egzaminów są przekazywane do właściwych dziekanatów, zaś kopie pozostają w CNJO.
 15. Student skierowany na powtarzanie semestru lub roku może uczestniczyć w zajęciach z dotychczasową grupą językową po uzyskaniu zgody Dyrektora CNJO.
 16. Informacje dotyczące lektoratów języków obcych są dostępne na stronie internetowej www.cnjo.ah.edu.pl.
 17. Hasła: Aktualności | Możliwość komentowania Zasady organizacyjne lektoratów została wyłączona